แบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการคัดแยก WEEE

กลับ
1) โปรดระบุวิธีการคัดแยกที่ใช้ ทางกล
มีการใช้ความร้อน / เผา / สารเคมี / ทุบจอ CRT
2) มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) หรือไม่ มีการป้องกันถูกต้อง และใช้อุปกรณ์ตามมาตรฐาน
อุปกรณ์ PPE เช่น ถุงมือ แว่นนิรภัย หมวกนิรภัย หน้ากาก ฯลฯ มีการป้องกันบางส่วน
ไม่มีการป้องกัน
3) มีการตรวจสุขภาพผู้ที่ทำการคัดแยกหรือไม่ มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
มีการตรวจสุขภาพบ้าง
ไม่มี
4) มีวิธีการหรือขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนหรือไม่ มี
ไม่มี
5) มีการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ที่มีการคัดแยกหรือไม่ มี
ไม่มี
6) สถานที่ทำการคัดแยกอยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัยหรือไม่ ไม่ใช่
ใช่ แต่มีการแยกสัดส่วนชัดเจน
ใช่
7) บริเวณที่ทำการคัดแยกมีการปูพื้นด้วยวัสดุกันซึมหรือไม่ มี โดยปูด้วยวัสดุที่สามารถกันซึมได้ดี เช่น พลาสติก HDPE
มี แต่ปูด้วยวัสดุที่สามารถกันซึมได้บางส่วน เช่น ปูน
ไม่มี / เป็นพื้นดิน
8) บริเวณรอบ ๆ สถานที่คัดแยกมีกลุ่มเสี่ยงอาศัยอยู่หรือไม่ ไม่มีกลุ่มเสี่ยง
มีผู้สูงอายุ (> 60 ปี) และ/หรือ เด็กอายุมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี
มีเด็กที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี (< 5 ปี)
9) สถานที่ทำการคัดแยกมีแหล่งน้ำหรือการทำเกษตรกรรมอยู่ใกล้ ๆ หรือไม่ ไม่มี
มี
10) มีการเผาสายไฟ หรือขยะที่ขายไม่ได้ เช่น โฟม PU ในระยะ 5 กิโลเมตร หรือไม่ ไม่มี
มี